Przejd┼║ na:
Deluge Dzikie pola
Deluge Dzikie pola
Rejestracja / Zapomnia┼ée┼Ť has┼éa?
deti27 5 tygodni
DAG 6 tygodni
PandaPL 6 tygodni
Miler4110 tygodni
Twiniu13 tygodni
sierzant1205199720 tygodni
Vendetta20 tygodni
Akford28 tygodni
Godziny gry w Dzi... Puchar Polski WB ...
Co si? dzieje? New season
Sojusz Ukrainy z ... WFaS Patch!
Ogˇlna sytuacja n... Euro 2016 - Zabaw...
Ktˇry komputer le... Co powiecie na te...
Dla graczy NW Supremacja
Karta graficzna d... ChK szuka przeciw...
Wiadomo?ci ala Onet Promocja na gearb...
Zobacz temat
Dzikie Pola » Hyde park » Hyde Park
 Drukuj temat
Sojusz Ukrainy z Polsk? ľ kogo boi si? Rosja i UE
bogyn
kuriergalicyjski.com/images/1_NOWA_STRONA/2015/2015_sierpien/strasti_N.jpg

Zamieszczony poni?ej artyku? jest ilustracj? pewnego zjawiska, pewnej jako?ciowej zmiany, ktˇra zasz?a na Ukrainie w okresie ostatnich kilkunastu miesi?cy.

Jak grzyby po deszczu pojawiaj? si? w ukrai?skim Internecie artyku?y, portale czy grupy dyskusyjne podejmuj?ce temat sojuszu z Polsk? czy te? szerzej ľ sojuszu pa?stw od Ba?tyku po Morze Czarne.

Pomimo wojny zachodni sojusznicy nie dostarczaj? Ukrainie tzw. ?mierciono?nej broni. Mo?na nawet mˇwi? o niejawnym embargu, ktˇre przestrzega wi?kszo?? pa?stw europejskich. S? te? inne äk?opotliwe kwestieö w stosunkach z Zachodem. Dlaczego by jednak nie wykorzysta? tych ogranicze? jako przewagi i nie podj?? ruchu wyprzedzaj?cego ľ nie taktycznego, a strategicznego. Na przyk?ad, wst?pi? w sojusz z Polsk? i rzuci? wyzwanie ekonomicznym i politycznym lokomotywom UE?

Wiadomo kto zestrzeli? malezyjski Boeing, kto jest ?rˇd?em agresji w Europie, kto zagra?a stabilno?ci i pokojowi na kontynencie. Administracja prezydenta Stanˇw Zjednoczonych jednoznacznie daje do zrozumienia, ?e dla niej problemem nr 1 nie jest ju? jedynie Pa?stwo Islamskie, ale tak?e Rosja z jej zerwaniem umˇw o ograniczeniu zbroje?. W?a?nie Rosja jednostronnie wymˇwi?a inspekcj? obiektˇw j?drowych, gro??c jednocze?nie wyj?ciem z paktu o nierozprzestrzenieniu broni atomowej. To Rosja jednostronnie wycofuje si? z umowy o ograniczeniu broni konwencjonalnej.

Tym niemniej, Ukraina, ktˇra ledwo jest w stanie postawi? na nogi swˇj przemys? zbrojeniowy, nie tylko nie otrzymuje broni od swych politycznych sojusznikˇw, ale nawet komponentˇw uzbrojenia. Zachˇd boi si? Rosji i nie chce jej dra?ni?, mani?c kijem i marchewk? w kierunku jak twierdz? ?wiatowi analitycy nieuchronnej pu?apki. W pewnej mierze tak, ale tylko w pewnej. Zachˇd obawia si? niestabilno?ci wewn?trz Ukrainy, batalionˇw ochotniczych i braku kontroli nad nimi, odstrasza go s?abo?? w?adzy centralnej i korupcja. W tym te? jest cz??? prawdy. Spˇjrzmy jednak nieco do przodu.

Istnieje temat, ktˇrego nie chc? podejmowa? politycy zarˇwno na Zachodzie, jak i w Rosji. Tematem tym jest mo?liwe zbli?enie politycznych pozycji Ukrainy i Polski. Temat jest na tyle tabu, ?e nawet polscy politycy nie chc? go komentowa?. Tymczasem historia znˇw si? powtarza i to wcale nie jako farsa lub dramat.

Polska i Ukraina maj? w du?ej mierze wspˇln? histori?, w ktˇrej nie brakowa?o sytuacji konfliktowych. Tworzenie pa?stwa ukrai?skiego odbywa?o si? przecie? w?a?nie w tle walki z Rzeczpospolit?. Jednak ekonomiczne i polityczne powi?zania znacznych obszarˇw Ukrainy z Polsk? istnia?y a? do 1939 roku, kiedy to pakt Ribbentropa-Mo?otowa znˇw podzieli? Polsk? na cz??ci. Dzi? natomiast, ekonomiczne powi?zania Ukrainy i Polski prze?ywaj? wzrost i w pewnym stopniu renesans. Jawi si? rˇwnie? aspekt polityczny. Jednak kwestia stabilnej unii polsko-ukrai?skiej nie jest podejmowana. Chocia? mog?aby ona przynie?? korzy?ci, ktˇre w ci?gu najbli?szych lat sta?yby si? kluczowe dla polityki i ekonomiki Europy.

Je?eli za 10ľ15 lat Polska i Ukraina by?yby w stanie po??czy? si? politycznie i ekonomicznie, tworz?c tak?e sojusz militarny, to stan??yby w jednym rz?dzie z takimi pa?stwami jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja, a jednocze?nie znacznie wyprzedzi?yby Rosj?. Dlaczego? Nie trudno zauwa?y?, ?e Polska z oko?o 39-milionow? ludno?ci? i Ukraina z 43,5 milionem swoich mieszka?cˇw (bez uwzgl?dnienia mieszka?cˇw Krymu) maj?c przemys? ci??ki i zamkni?te cykle produkcyjne, mog? sta? si? godn? konkurencj? dla towarˇw europejskich w ramach wspˇlnego rynku. Polityczny sojusz Polski i Ukrainy mia?by ogromne znaczenie, chocia?by przez swe geopolityczne po?o?enie.

Taki sojusz ca?kowicie przegrodzi?by drog? z Europy do Azji od Ba?tyku do Morza Czarnego. Pozosta?by tylko niepewny przesmyk przez Turcj?. Tymczasem rozbudowana sie? transportowa Ukrainy i Polski by?aby trwa?? podstaw? przemieszczania towarˇw ľ stacj? tranzytow? äwielkiego szlaku jedwabnegoö, ktˇry ju? teraz jest intensywnie budowany przez Chiny. Od tego miejsca w Europie zale?e? b?dzie ca?a Azja, w??czaj?c Chiny, republiki ?rodkowo azjatyckie by?ego ZSRS i naturalnie, Rosja. W sensie politycznym Rosja zosta?aby odrzucona do okresu sprzed Piotra I, maj?c w swoim arsenale jedynie wyj?cia do mˇrz wewn?trznych, cie?niny ktˇrych s? kontrolowane przez stron? trzeci? ľ po?rednikˇw handlowych.

Nale?y tu podkre?li? te? wa?no?? sojuszu militarnego obu pa?stw. Taki sojusz musia?by przewidywa? siln? armi?, ktˇra ju? przesz?a prˇb? w walkach z powa?nym przeciwnikiem. W wypadku zjednoczenia i przej?cia na nowe technologie wojskowe wspˇlna armia Polski i Ukrainy mo?e odgrywa? nie ostatni? rol? w NATO, tak? jak obecnie Francja czy Wielka Brytania. Wojsko Polskie (140 tys. sta?ego sk?adu) i Armia Ukrai?ska (250 tys.) ze wspˇlnym bud?etem 16 mld dol., plus ci??kie uzbrojenie i mo?liwo?? umieszczenia systemˇw obrony przeciwrakietowej na swoich terytoriach, przekszta?ci?yby ten region w dobrze bronion? granic?. Armia tego sojuszu by?aby najsilniejsz? w Europie.

To w?a?nie st?d bior? si? obawy. St?d praktycznie zupe?ne milczenie o perspektywach pot??nego ukrai?sko-polskiego sojuszu. Sojuszu, ktˇry sta?by si? konkurencyjnym dla lokomotyw Europy. Rola Ukrainy jest tu kluczow?. W znacznym stopniu od polityki Ukrainy w ci?gu najbli?szych 10 lat zale?y, czy odb?dzie si? znacz?ce zbli?enie pomi?dzy Polakami i Ukrai?cami, ktˇre w ko?cu doprowadzi do sojuszu. B?d? si? temu z ca?ej si?y przeciwstawia? zarˇwno Europejczycy, jak i Rosjanie, dla ktˇrych ten sojusz sta?by si? faktycznie wyrokiem. Dla Ukrainy natomiast sytuacja by?aby zdecydowanie wygrana Przynios?aby jej ca?y szereg korzy?ci, nie tylko w aspektach politycznym i obronnym.

Za dziesi?? lat, przy sprzyjaj?cych warunkach, PKB Ukrainy mo?e wzrosn?? dwukrotnie w porˇwnaniu z rokiem 2015 i b?dzie wynosi? 420 mld dolarˇw. Polska ľ to ponad 1,2 tryliona dolarˇw. Ogˇ?em jest to poziom Rosji i kilku du?ych pa?stw europejskich. Kontrola szlakˇw handlowych pomi?dzy Europ? i Azj? pozwoli na efektywne transkontynentalne programy ekonomiczne. Dynamika wzrostu nie tylko si? zachowa, ale i przy?pieszy, co w ci?gu 20 lat doprowadzi do wzrostu PKB, porˇwnywalnego z Francj? i Wielk? Brytani?.

Jasno z tego wynika, ?e przysz?o?? Ukrainy warto powi?zywa? nie tyle, albo nie tylko ze wst?pem Ukrainy do UE, ile z integracj? z silnym historycznym partnerem, co pozwoli?oby na prowadzenie silnej i niezale?nej polityki ekonomicznej. Lokalna integracja ľ to ?cie?ka w przysz?o??, ktˇr? nale?y budowa? ju? dzi?, bez wzgl?du na mo?liwy opˇr szeregu si? politycznych i ekonomicznych. Tu nale?y tez zagwarantowa? sobie poparcie strony, ktˇra by?aby najbardziej zainteresowana w takim sojuszu. S? to USA i Kanada, ktˇre s? zainteresowane w silnym proameryka?skim sojuszniku w Europie, szczegˇlnie na jej Wschodzie. W taki sposˇb USA otrzyma?yby dwˇch sojusznikˇw ľ Wielk? Brytani? i Polsk?-Ukrain? ľ na dwˇch przeciwstawnych rubie?ach Europy, ktˇre nios?yby gwarancje bezpiecze?stwa ca?ego regionu.
 
bogyn
Prosze panstwo zaczytacz to informacjeU?miech Chcem powiedzicz ze jaki by niemieli konflikty w Historji, ale kiedy bylismy razem rownych nam nigdy nie bylo. Zapraszam do dobrego dialogu. P.S. Bardzo prosimy szanownych adminiw ta moderatorow nie usuwac toj temat. Wielki Polkownik Wojska Zaporozkiego Iwan Bohun
 
DragonPL
Bogun, je?li to jest skopiowane z innej strony to musisz poda? ?rˇd?o Z przymru?eniem oka
/zabieram si? do czytania
steamsignature.com/profile/english/76561198067129922.png
 
Lampas
Bosze skasujcie ten temat, to jest forum gry.
 
Wojownik
i.imgur.com/JwVRXER.jpg


https://pl.wikipe...i/Hydepark
Zastanˇw si? co piszesz.
 
pro100wnik
nie zgadzam si? to co powiedzia?e? ze . Nigdy razem nie chodzili?my razem na wojn? Wasz Rejestr w naszej armii s?u?y? do jednego celu chroni? nasze granice na Po?udniwo-Wschodniej rubie?y Pa?stw (WKL,KP) a co do tego sojuszu to jest jego propaganda nigdy Polska dzisiejsza nie we?mie sojuszu z Pa?stwem o tak wa?nym znaczeniu Politycznym dlatego ze nasze Pa?stwo sie boi Konfliktu Z Rosj? .Nie wiem sk?d to wzie?e? ale bawi mnie to !!!
steamsignature.com/profile/polish/76561198175036678.png
 
CichorskiPL
pro100wnik nie komentuj cz?owieka ktˇry my?li lepiej ni? niejeden europejski polityk ( chodzi mi o autora tego tekstu ).
Sam si? nie znam ale uwa?am ?e ty tak?e niewiele wiesz o ca?ym problemie.
I najpierw pomy?lcie co piszecie w takim temacie.
Lampas je?eli nie zauwa?y?e? to na tej stronie wstawiane jest coraz wi?cej tematˇw zwi?zanych z ekonomi? i polityk? pa?stw.
I pewnie nawet nie przeczyta?e? tego do ko?ca.
 
Lampas
Co mnie interesuj? relacje pa?st? Bogun na sile chce co? udowodni? ?e Ukraina jest ****ista lub co?, jebem na kraje ktˇre kiedy? zabija?y Polakˇw Patriota 100%pro
 
3_FICU
Ja tam jestem pozytywnie nastawiony.
Realizacja sojuszu by?aby ku*ewsko trudna. Teoria jedwabista, pytanie kto si? tego podejmie? xd


I Lampas.. stfu plez.
I Prostownik... razem z kozakami zdobyli?my Moskw? Z przymru?eniem oka).. na chwil? Szeroki u?miech. Tak?e te? nie opowiadaj, jak nie masz pewno?ci.
 
http://w.tt/1vGU38K
Zag?oba poleca
Dodany dnia 26-07-2021 16:17


Post├│w: n^x
Data rejestracji: Zawsze

Sklepy Internetowe na zamˇwienie
IP:  
Superpavlo1
Nie wiem kto to pisa?, ale chyba wcze?niej upad? na g?ˇwk? i to kilka razy.

W tym tek?cie jest tyle bzdur i absolutnych nonsensˇw, ?e nawet nie b?d? si? odnosi? do ka?dego z osobna, po prostu idiotyzm.
 
3_FICU
Superpavlo1 napisa?(a):

Nie wiem kto to pisa?, ale chyba wcze?niej upad? na g?ˇwk? i to kilka razy.

W tym tek?cie jest tyle bzdur i absolutnych nonsensˇw, ?e nawet nie b?d? si? odnosi? do ka?dego z osobna, po prostu idiotyzm.


Pomijaj?c bzdurny tekst, bo sam z ciekawo?ci nie sprawdza?em rzekomych "faktˇw w liczbach" xd.. Co s?dzisz o samej idei sojuszu?
Edytowane przez 3_FICU dnia 30-09-2015 17:28
 
http://w.tt/1vGU38K
pro100wnik
3_FICU napisa?(a):

Ja tam jestem pozytywnie nastawiony.
Realizacja sojuszu by?aby ku*ewsko trudna. Teoria jedwabista, pytanie kto si? tego podejmie? xd


I Lampas.. stfu plez.
I Prostownik... razem z kozakami zdobyli?my Moskw? Z przymru?eniem oka).. na chwil? Szeroki u?miech. Tak?e te? nie opowiadaj, jak nie masz pewno?ci.hahahah Ficu jak? Moskw? cz?owieku kto ci tak powiedzia? Rejestr Kozacki mia? s?u?y? tylko do Obrony Granic wi?c nie wiem kto ci takie bzdury powiedzia? jakis historyk pewnie co l lubi opowiada? emosom ze Kozacy Zjednoczyli Polsk? a narodu polskiego nigdy nie by?o wie? takim osobom a daleko zajdziesz
steamsignature.com/profile/polish/76561198175036678.png
 
3_FICU
pro100wnik napisa?(a):

3_FICU napisa?(a):

Ja tam jestem pozytywnie nastawiony.
Realizacja sojuszu by?aby ku*ewsko trudna. Teoria jedwabista, pytanie kto si? tego podejmie? xd


I Lampas.. stfu plez.
I Prostownik... razem z kozakami zdobyli?my Moskw? Z przymru?eniem oka).. na chwil? Szeroki u?miech. Tak?e te? nie opowiadaj, jak nie masz pewno?ci.hahahah Ficu jak? Moskw? cz?owieku kto ci tak powiedzia? Rejestr Kozacki mia? s?u?y? tylko do Obrony Granic wi?c nie wiem kto ci takie bzdury powiedzia? jakis historyk pewnie co l lubi opowiada? emosom ze Kozacy Zjednoczyli Polsk? a narodu polskiego nigdy nie by?o wie? takim osobom a daleko zajdziesz


Sko?cz podstawˇwk?. A dymitriady?
 
http://w.tt/1vGU38K
Superpavlo1
3_FICU napisa?(a):

Superpavlo1 napisa?(a):

Nie wiem kto to pisa?, ale chyba wcze?niej upad? na g?ˇwk? i to kilka razy.

W tym tek?cie jest tyle bzdur i absolutnych nonsensˇw, ?e nawet nie b?d? si? odnosi? do ka?dego z osobna, po prostu idiotyzm.


Pomijaj?c bzdurny tekst, bo sam z ciekawo?ci nie sprawdza?em rzekomych "faktˇw w liczbach"Szeroki u?miech.. Co s?dzisz o samej idei sojuszu?


Sojusz? Do sojuszu musz? by? podstawy inne ni? tylko sytuacja geopolityczna, ciekawe ilu Polakˇw posz?oby gin?? za woln? Ukrain?... no w?a?nie.
240 tysi?cy armii? Chyba ch?opcˇw z boiska, ktˇrzy pierwszy raz widz? bro? na oczy, zero nowoczesnego sprz?tu, zero przeszkolenia. To by?by sojusz z jednostronnymi korzy?ciami, a gdy Ukraina dosta?aby co potrzebne (wyszkolona armia ze sprz?tem), wtedy strach si? ba?, wtedy mam wra?enie, uciekaliby?my do Rosji o pomoc...

Ba, jeszcze do tego nie tylko jednostronne korzy?ci, ale dla Polski same negatywy, dramatyczne pogorszenie stosunkˇw z Rosj?, taki sojusz to by?oby faktyczne wydanie wojny Rosji (chyba nie musz? mˇwi?, co zrobi?aby reszta NATO i UE, widz?c jak pi?knie sytuacja na rubie?ach mo?e si? sama, b?d? z lekk? pomoc? rozwi?za?).

EDIT: Przeczyta?em jeszcze raz. Takie wybujanie w pomys?ach i wyobra?ni na temat jakiej? rzeczy, zamkni?te na inne aspekty, nieanalizowane w tek?cie, czyta?em ostatnio w wywiadach z dwoma osobami: Macierewiczem i ?yrinowskim. /close
 
ZdzichuWiertara
Spokojnie ch?opaki Szeroki u?miech

Kozacy zapisani w rejestrze normalnie mogli s?u?y? w wojsku.
Co do obrony granicy masz racje Pro100wnik tyle, ?e do obrony granic mogli s?uzy? kozacy zarejestrowani jak i nie zarejestrowani.

Ficu z tymi dymitriadami to s?aby przyk?ad, to by?a prywatna inicjatywa szlachty, biednych, kozakˇw, ktˇrzy poszli za Jednym czy drugim Dymitrem. Polacy, ktˇrzy si? tam znajdowali byli cz??ci? jego dworu lub zostali z nim.

Moskwe zdobyli?my dzi?ki wojskom ?ˇ?kiewskiego i nie za pomoc? obl??enia, tylko bojarzy prˇbowali dogada? si? w sprawie obj?cia tronu przez W?adys?awa. I tak polskie wojska siedzia?y w Moskwie...

Pozdrawia Zdzis?aw ucze? 3klasy LO na profilu hist-wos Pokazuje j?zyk
 
bogyn
Lampas ta Pro100wnik, dwa czlowieka jakim odpowiadam: nie podoba moje tematy mozecie ich nie komentowacz ta nieoglondacz. jeste wiele dobrych ta rozumnych na stronie DP z nimi mam dialog cywilizowany, a wasze glupi komentarzy prosim dalej nie pisac. Z szano BohunU?miech Pamientam ze kidey Wosjka Polski w 1618 roku byli pod moskwo to Polskie Wosjko wzbuntowalo bo nie dostalo plate za najm, na rasz zamku moskowskiego poszli kozacy. Nie chcem powiedzicz ze tylko 100 zwyczenstwo kozakow, ale takie bylo. Bardzo zly fakt zostal po tej wojnie Kozacy juz byli w zamku mogli po prostu wziencz miasto, ale Hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny oddal nakaz powrucicz do taboru. Liepszy by w tych czasach te miasto w ogniu zostalo. To teraz by nie bylo tej sytuacji jaka jest. A Polakow uwazam za Bratow. Polacy ta czastkowo Bialorusini to Braci Ukraincam. Komu ciekawy toj hetman Wojska Zaporozskiego tutaj jest informacja albo sami zaszukac mozecie https://pl.wikipe...ahajdaczny
Edytowane przez bogyn dnia 30-09-2015 18:52
 
pro100wnik
bogyn napisa?(a):

Pamientam ze kidey Wosjka Polski w 1618 roku byli pod moskwo to Polskie Wosjko wzbuntowalo bo nie dostalo plate za najm, [/url]


Po co si? odzywasz jak nie wiesz Polskie Wojska zawrˇci?y tylko dla tego ze Hetman wiedzia? ze nie utrzyma dalej armii i musia? zawrˇci? do Kraju wi?c nie pierdziel g?upot ze odrazu zbuntowa?o sie twoje Kozactwo-Ch?opstwo sie zbuntowa?o
steamsignature.com/profile/polish/76561198175036678.png
 
Pakkr
Pˇki s****sy?stwo bandery i upa (specjalnie z ma?ych liter) b?dzie traktowane jako bohaterstwo, nie b?dzie i nie mo?e by? ?adnego sojuszu.
@Bogyn
Tak, tylko z przyj?ciem ich nie zgadzam si? ja, moja rodzina, przyjaciele, wi?kszo?? osˇb ktˇre znam, my?l? ?e nawet wi?kszo?? naszego kraju.
A czyny upa nadal s? uznawane za bohaterskie, w ko?cu nie ma nic bardziej bohaterskiego ni? zamordowanie brutalnie cywilˇw.
Edytowane przez Pakkr dnia 30-09-2015 22:15
steamsignature.com/card/0/76561198091765816.png
 
bogyn
Pro100wnik ty dobre pracujesz z swojo g?owo?! Napisa?em ci nie pisz tutaj czlowieku, liepsze jedz do lekarza moze jakis lekarzstwa ci poda. Pakr polowa bochaterow Polski zabiwa?a Ukraincow ta inne narody za to zeby stwoczyc imperjo Polsku, ale ja do tego nic niemam to bylo dawno - historja. A D?a wspo?nej korysci musimy sta? w sojurz. Pakr mozesz sobie da?ej my?licz o Bandere ta Upa jakich dawni nie istnie, a Kopacz ta inne wladza Polski pod wladzo Niemcˇw bedzie przyjmowacz uchodzowcow z Afrtki ta Musulmanow, a jesc ta pi? oni bedzio z podatkˇw jaki dajo ty, twoje rodzicy ta inni Polacy.
 
Siwobrody
Pakkr napisa?(a):

Pˇki s****sy?stwo bandery i upa (specjalnie z ma?ych liter) b?dzie traktowane jako bohaterstwo, nie b?dzie i nie mo?e by? ?adnego sojuszu.
@Bogyn
Tak, tylko z przyj?ciem ich nie zgadzam si? ja, moja rodzina, przyjaciele, wi?kszo?? osˇb ktˇre znam, my?l? ?e nawet wi?kszo?? naszego kraju.
A czyny upa nadal s? uznawane za bohaterskie, w ko?cu nie ma nic bardziej bohaterskiego ni? zamordowanie brutalnie cywilˇw.
Wiesz cl Paku, oni uwazaja go za bohatera Ukrainy, i oni wiedza ze zrobil tyle zlego w Polsce, ale wlasnie w Polsce nie w Ukrainie dla nich to bohater i powinnismy to zrozumiec, cos jak dla Rosji Lenin, nie to zebym pochwalal to co Bandera urczynil, bo dla mnie to tez s****synstwo ale dla nich to bedzie zawsze bohater wiec nic sie z tym zrobic nieda.
.
 
Przejd┼║ do forum: